تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم چوب

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم چوب

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:24 ب.ظ


 با توجه به اینكه یادگیری فنون و سلاح یكی از مزایای هنرهای رزمی به دیگر رشته های ورزشی می باشد و اكثر هنرجویان علاقه خاصی به این هنر نشان می دهند آموزش فرم چوب را در اولویت سلاحهای دیگر قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده شما همراهان و هنرجویان عزیز واقع گردد.لازم به ذكر است كه جهت اجرای صحیح و كامل هر سلاح داشتن مقدمات آن الزامی می باشد. در سلاح چوب نیز داشتن مچ ها و عضلات بازوی ورزیده در اولویت می باشد.

دانلود فیلم

در ابتدا پاها در كنار هم قرار گرفته، چوب در كنار پای راست قرار می گیرد و با دوانگشت شصت و اشاره به طوری كه كف دست به سمت زمین باشد قرار می گیرد. 

 

با دست راست چوب را در مقابل صورت نگه می داریم 

دست چپ به سمت بالا حركت كرده و در بالای دست راست قرار می گیرد. 

ضمن دوران چوب از روی كتف چپ، با سر چوب از قسمت كمر دفاع انجام می گیرد. 

در ادامه چرخش چوب از بالای سر با قسمت دیگرچوب از ناحیه جلوی بدن دفاع كرده و به چرخش ادامه می دهیم. 

در نهایت چوب به موازات زمین و در مقابل صورت قرار گرفته و دست چپ چرخش كرده و در كنار دست راست قرار می گیرد. 

حال دست چپ به سمت انتهای چوب حركت می كند. 

ضمن اینكه پای راست به سمت جلو حركت می كند بر روی همان پا(راست و رو به غرب) می نشینیم. 

حال با حركت دست راست با سرچوب ضربه به حریف وارد می نماییم. 

 با جمع شدن پای چپ به سمت جلو و ایستادن با دست راست شروع به دوران چوب از بالای سر می نماییم. 

باید دقت داشت كه در پیچش چوب در بالای سر حركت چوب همزمان با حركت مچ می باشد نه كتف 

بعد از پیچش كامل چوب از بالای سر، چوب در زیر كتف راست قرار می گیرد. 

 در اینجا باید دقت نمایید كه چوب كاملا بصورت عمود قرار گیرد تا شكل فرم كامل باشد. 

 

ضمن جمع شدن پای چپ، ضربه یته در زاویه پهلوی چپ را اجرا می نماییم 

سپس پای چپ در كنار زانو قرار می گیرد و ضربه یته متو در پهلوی چپ را اجرا می نماییم 

اكنون با پیچش 180 درجه ای كامل بدن از سمت چپ، پای چپ جلو قرار گرفته و دست چپ جهت تعویض به سمت راست بدن حركت می كند.  

در این قسمت دست چپ دوران را انجام می دهد 

 

بعد از حركت دورانی چوب به سمت راست تعویض را انجام می دهیم 

 

در ادامه با هر دست سه پیچش دورانی را انجام می دهیم. 

 

 

 

در ادامه چوب در سمت راست و زیركتف قرار می گیرد 

با حركت پای چپ به سمت جلو  

و پیچش كامل بدن پای راست را جهت اجرای ضربه پا بالا می آوریم 

ضمن كمك گیری از تنه ضربه اورایما پرنده با پای چپ را اجرا می نماییم. 

و پای چپ را در محور پهلو و در یته رتو قرار می دهیم 

در همان حالت یته رتو دست چپ یته متو را اجرا می نماییم. 

ضمن باز شدن دست چپ، دست كامل به صورت باز در همان زاویه قرار می گیرد 

حال با پای راست ضربه اورایما جهشی را اجرا می نماییم و با پیچش 180 درجه ای از سمت راست نحوی كه پای راست در رتو (عقب) قرار گیرد و با كمك دست چپ با چوب ضربه از زیر به سمت بالا را اجرا می نماییم.

با حرکت پای راست به سمت جلو و پیچش کامل (180درجه ای) بدن از سمت چپ بدن و قلاب شدن پا حرکت دفاعی بدن را انجام می دهیم 

و در ادامه کامل روی زمین می نشینیم 

با حرکت دست چپ به سمت دست راست و قدرت گیری 

از روی زمین بلند شده و از شانه چپ قدرت گیری انجام می دهیم 

با قدرت تمام ضربه از کتف چپ به سمت پهلوی حریف را اجرا کرده 

ضمن دوران چوب از بالای سر و دفاع پشت از سمت چپ 180 درجه پیچش می نماییم

 

و با همان قدرت ضربه از کتف راست به سمت پهلو را وارد می نماییم 

ضمن پیچش 180درجه ای بدن از سمت راست چوب را از بالای سر دوران داده 

و ضمن قرار دادن پای چپ در رتو (پای راست جلو) و چوب در زیر کتف راست با دست چپ یته متو را در سمت پهلوی چپ اجرا می نماییم 

ضمن جمع شدن پای راست به سمت عقب و تعویض چوب در سمت راست (چوب در دست چپ قرار می گیرد)

جهت تعویض چوب از بالای کتف چپ، چوب را رها کرده و از پشت با دست راست چوب را می گیریم 

حال با چرخش چوب از پهلوی راست و حرکت به سمت بالای سر تعویض را در بالای سر انجام می دهیم 

و مجدداَ چوب را از پهلوی چپ به پشت کمر انتقال داده تا تعویض دست در پشت کمر انجام شود. این تعویض در سه حرکت انجام می گیرد 

حال با پیچش 360 درجه ای کامل بدن و تعویض چوب در بالای سر پای راست در رتو (عقب) قرار گرفته و با چوب ضربه وارد می نماییم به صورتی که دست چپ مجری ضربه و دست راست به صورت کمکی در کنار آن قرار گیرد 

 با پای راست و بدون آنکه پا بر روی زمین قرار گیرد ابتدا ضربه اورایما و سپس ضربه کیتو را اجرا می نماییم

ضمن چرخش 180 درجه ای بدن از سمت راست و تعویض و چرخش چوب در بالای سر  

و پیش روی و نشست روی پا راست با دست راست ضربه و دست چپ به صورت كمكی در كنار آن قرار می گیرد 

مجدداً بدون اینكه پا را زمین بگذاریم با پای چپ ابتدا اورایما و سپس كیتو می زنیم 

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ و نشست بر روی پای چپ با انتهای سمت راست چوب به پهلوی حریف ضربه وارد می نماییم 

با حركت پای چپ به سمت عقب و چرخش 360 درجهای بدن با چوب حركت درو را انجام داده 

و پس از یك دوران دیگر در بالای سر و قرارگرفتن پای چپ جلو  

 

در همان محور غرب بر روی پای راست نشسته و ضربه بالا به پایین با چوب را اجرا می نمایم 

ضمن بلند شدن و قرار گرفتن پای چپ روی پنجه به مانند اینكه می خواهیم چوب حریف را از دست او خارج نماییم سه دوران به چوب داده و حالت پرتاب به سمت بالا را اجرا می كنیم 

با حركت پای راست به سمت جلو و قدرت گیری دست با انتهای چوب از سمت راست بدن ضربه به آبگاه حریف وارد كرده و جهت حفظ تعادل و دفاع از زانو پای چپ پشت زانوی راست قرار می گیرد  

 با قرار گرفتن بدن به سمت جنوب و پای چپ در رتو با چوب ضربه به سمت غرب و شرق را زده

و سپس با دست راست چوب را در بالای سر دوران می دهیم و بعد از قرار دادن چوب در زیر كتف راست و زدن ضربه یته چپ در محور شرق

پا در جای اولیه خود قرار گرفته و در محور شرق ضربه پنجه عقاب اجرا می شود 

با تعویض چوب و قرار گرفتن آن در دست چپ، چوب را از روی كتف چپ به پشت برده و جهت تعویض رها می نماییم 

پس از سه تعویض و دوران چوب از بالای سر با پیچش به سمت چپ و در محور جنوب پای چپ جلو قرار گرفته و دست چپ بعنوان مجری ضربه و دست راست بعنوان كمكی قرار می گیرد

  

با پای راست و بدون آنکه پا بر روی زمین قرار گیرد ابتدا ضربه اورایما و سپس ضربه کیتو را اجرا می نماییم

پای راست جلو قرارگرفته و با انتهای چوب از سمت راست ضربه به پهلوی حریف را وارد می نماییم

 با حركت پای چپ به سمت عقب و چرخش 360 درجهای بدن با چوب حركت درو را انجام داده 

و پس از یك دوران دیگر در بالای سر و قرارگرفتن پای چپ جلو

در همان محور شرق بر روی پای راست نشسته و ضربه بالا به پایین با چوب را اجرا می نمایم 

ضمن بلند شدن و قرار گرفتن پای چپ روی پنجه به مانند اینكه می خواهیم چوب حریف را از دست او خارج نماییم سه دوران به چوب داده و حالت پرتاب به سمت بالا را اجرا می كنیم 

با پای راست و بدون آنکه پا بر روی زمین قرار گیرد ابتدا ضربه اورایما و سپس ضربه کیتو را اجرا می نماییم

با نشست بر روی پای راست در محور شرق با انتهای چوب از سمت راست ضربه زده می شود 

 بدون حركت پا و بدن ضربه دیگری با انتهای دیگر چوب وارد می نماییم

با تعویض رتو و چرخش بدن از چپ و قرار گرفتن در زاویه شمال غرب و ضربه با انتهای سمت راست چوب 

 پای راست به سمت جلو حركت كرده و قلاب شده و با پیچش چوب از سمت راست به سمت بالا و اجرای سه تعویض و دوران با هر دست

و قرار گرفتن چوب در زیر كتف راست پای چپ در اورایما رتو و رو به شمال قرار گرفته و دست چپ به حالت قدرت گیری و تخلیه نفس بر روی پای چپ قرار می گیرد 

در انتها پس از حركت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن بدن رو به شمال با هر دست سه تعویض و چرخش پهلو، سه حركت دوران و چرخش بین انگشتان و سه تعویض و چرخش بالای سر انجام داده و در نهایت چوب در زیر كتف چپ قرار می گیرد و اداء احترام می نماییم. مشاهده با فرمت فلشنوع مطلب : آموزش  پخش فیلم 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
یکشنبه 1395/03/16 06:02 ب.ظ
سلام و خسته نباشید
بهتر نبود به جای این همه عکس یه فیلم میذاشتید
علی
جمعه 1394/02/4 01:59 ب.ظ
مرسی عالی بود.
لطفا در صورت امکان آموزش سلاح نانچیکو رو هم بذارید آخه من خودم ووشو کارم و خیلی به سلاح نانچیکو علاقه دارم ولی حیف که بلد نیستم.
گمنام
یکشنبه 1393/05/12 07:14 ب.ظ
حالا نمیشد یه چوب صافتر مثل چوب ووشو بردارید؟ این دسته بیل رو از کجا پیدا کردین آخه؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo