تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم یك نیوکونگ فو

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم یك نیوکونگ فو

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:37 ب.ظ


برای یادگیری فنون نیوکونگ فو ویا هر ورزش رزمی دیگر توصیه می شود با حضوردر کلاسهای رسمی و زیر نظر اساتید مجرب و با طی مراحل مختلف به اوج آمادگی برسیم ولی بد نیست برای آن عده از افرادی که فنون را آموخته ولی بعلت مشغله های روزمره امکان حضور و تمرین در کلاس را ندارند مراحل آموزش را بصورت کتبی و تصویری آموزشی در این صفحه قرار دهم.لازم به ذكر است با توجه به فضای موجود از قراردادن عكس محورهای قرینه خودداری شده وهمچنین در بخش پخش فیلم ، فرم یك بصورت كامل جهت دانلود موجود می باشد.

فرم ذیل طبق آخرین استاژ توسط استاد معصولی در تاریخ ٧/٣/١٣٨٩ می باشد.


دانلود فیلم

محور اول مرحله اول

1-در ابتدا بصورت کامیسمای ایستاده(پاها به اندازه عرض شانه ها، بدن کاملاعمود و دستها روبروی شال{کمربند} و متوها{مشتها گره کرده}روبروی هم و با اعلام کانگ فو) 

كامیسمای

2-دستها روبروی صورت قرار گرفته (دست چپ متو و دست راست بصورت باز در مقابل دست چپ )و اعلام نیو و سپس دستها مجددا در حالت کامیسمای قرار می گیرد و اعلام کونگ فو

3-دستها به موازات یکدیگر و در مقابل سینه بصورت کاملا کشیده و باز

،حال دستها همزمان به سمت شال وطرفین بدن بصورت عکس العمل کشیده شده و پای راست به سمت عقب حركت كرده ودر حالت رتو قرار می گیرد(در این حالت باید پای راست كاملا عمود و كشیده و پای چپ با زمین زاویه 90 درجه داشته و پنجه های پاها به سمت روبرو باشد) و (اعلام کوتو

 حال دست چپ از روی شال به سمت راست بدن حرکت کرده و کنار دست راست قرار می گیرد (عکس العمل گیری)،

 به طور همزمان دست چپ به جای خود (روی شال سمت چپ)و دست راست به سمت روبرو( ضربه متو) حرکت کرده ،

 حال ضربه متو چپ(دست راست به روی شال و دست چپ به سمت جلو {متو} حرکت می کند)،

دستها به سمت عقب (شال)حرکت کرده و بعد از قدرت گیری به طور همزمان به سمت جلوی وبالای بدن حرکت کرده و بصورت ضربدر در مقابل صورت قرار می گیرد( دفاع) ،

 حال به طور همزمان دستها به سمت طرفین و جلوی بدن حرکت می کند(جینای)

 محور اول مرحله دوم

بدن 45 درجه به سمت راست چرخیده ، پای عقب به سمت پشت پای چپ حركت كرده و روی پنجه قرار گرفته دستها در طرفین بدن و روی شال قرار می گیرد.

حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقی در حالتی كه پشت متوها به هم باشد قرار می گیرد.

دست چپ بصورت شكسته و دفاع به سمت جلو و دست راست به صورت عكس العمل به طرف راست و روی شال حركت می كند.(اعلام دومای)

با حركت پای راست به سمت جلو ،دست راست نیز حركت كرده و ضربه متو راست اجرا می گردد و دست چپ عكس العمل و روی شال قرار می گیرد.

حال بدون حركت پا ضربه متو چپ اجرا می گردد.

 محور اول مرحله سوم

بدن 45 درجه به سمت چپ چرخیده ، پای عقب به سمت پشت پای راست حركت كرده و روی پنجه قرار گرفته دستها در طرفین بدن و روی شال قرار می گیرد.

حال دست راست به صورت عمود و دست چپ افقی در حالتی كه پشت متوها به هم باشد قرار می گیرد.

دست راست بصورت شكسته و دفاع به سمت جلو و دست چپ به صورت عكس العمل به طرف چپ و روی شال حركت می كند.(اعلام دومای)

با حركت پای چپ  به سمت جلو ،دست چپ نیز حركت كرده و ضربه متو چپ اجرا می گردد و دست راست عكس العمل و روی شال قرار می گیرد.

حال بدون حركت پا ضربه متو راست اجرا می گردد.

 محور دوم

پای چپ به سمت عقب و روی پنجه جمع شده دستها برروی سینه و به موازات یكدیگر بصورتی كه پشت متوها به سمت بالا قرار گیرد و دست راست بالا باشد.

با حركت پای چپ به سمت چپ بدن و قرار گرفتن در حالت اورایما رتو (پنجه پای راست به سمت روبرو و پنجه پای چپ به سمت چپ و نشست بدن با تقسیم وزن بدن بصورت 30 به 70 بر روی پاها ) حركت دست چپ به سمت چپ بدن و به صورت دفاع و دست راست به سمت راست بدن جهت عكس العمل.(آبان تو) 

حال با حركت پای راست به سمت چپ بدن و راتو راست ، دست راست بصورت ضربه با تیغه دست راست(اعلام کیانزا) به موازات پای راست و حركت دست چپ بعنوان عكس العمل بر روی شال.

در این مرحله با پیچش دست راست و گرفتن یقه حریف و همزمان با حركت پای چپ به سمت جلو دست راست بصورت عكس العمل و دست چپ اجرای متو.

بدون حركت پا بطور متوالی متوی راست و متوی چپ اجرا می گردد. 

محور سوم

 

 

 

پای راست به سمت عقب و روی پنجه جمع شده دستها برروی سینه و به موازات یكدیگر بصورتی كه پشت متوها به سمت بالا قرار گیرد و دست چپ بالا باشد.

 

با حركت پای راست به سمت راست بدن و قرار گرفتن در حالت اورایما رتو (پنجه پای چپ به سمت روبرو و پنجه پای راست به سمت راست و نشست بدن با تقسیم وزن بدن بصورت 30 به 70 بر روی پاها ) حركت دست راست به سمت راست بدن و به صورت دفاع و دست چپ به سمت چپ بدن جهت عكس العمل.(آبان تو)

حال با حركت پای چپ به سمت راست بدن و راتو چپ ، دست چپ بصورت ضربه با تیغه دست(اعلام کیانزا) چپ به موازات پای چپ و حركت دست راست بعنوان عكس العمل بر روی شال.

در این مرحله با پیچش دست چپ و گرفتن یقه حریف و همزمان با حركت پای راست به سمت جلو دست چپ بصورت عكس العمل و دست راست اجرای متو.

بدون حركت پا بطور متوالی متوی چپ و متوی راست اجرا می گردد.

محور چهارم مرحله اول

پای راست به سمت عقب حركت كرده و روی پنجه قرار می گیرد و دستها بر روی شال قرار می گیرد، دست راست به صورت عمود و دست چپ بصورت افقی به صورتی كه پشت متوها به هم و در طرف راست بدن باشد.

محور چهارم مرحله دوم

پای راست در محور سمت راست بدن بصورت راتو كلاسیك(پاها در یك راستا) قرار گرفته به نحوی كه نشست كامل بدن برروی پای چپ بوده و دست راست كامل و به صورت كشیده و به موازات پای راست و دست چپ در حالت عكس العمل قرار می گیرد.(اعلام دس)

محور چهارم مرحله سوم

پای راست از پشت و به صورت 180 درجه كامل چرخش كرده و در كنار پای چپ و روی پنجه قرار می گیرد و دستها بر روی شال هستند.حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقی قرار می گیرد

محور چهارم مرحله چهارم

پای راست در محور سمت راست حركت كرده و در راتو كلاسیك قرار می گیرد و دست چپ كاملا كشیده و به موازات پای چپ و دست راست در حالت عكس العمل قرار می گیرد.(اعلام سای)لازم به ذکر است در اعلام دس-سای،هر دو فرار به صورت متوالی اجرا شده و یک اعلام دارد

محور پنجم مرحله اول

با چرخش 45 درجه ای بدن به سمت چپ و كشیده شدن پای چپ به عقب دستها بر روی شال قرار می گیرد

 و با حركت همان پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت راتو دستها از داخل بدن قدرت گیری كرده و به صورت كف گرگی و ضربدر دستها در مقابل بدن

و سپس جمع شدن دستها از بالا به سمت داخل و اجرای ضربه دومامتو(اجرای متو بطور همزمان و به طرف جلو)حركت را كامل می نماییم

محور پنجم مرحله دوم

حال با پای راست ضربه كیتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده

وپای راست را جلو و در راتوی راست قرار می دهیم و با ساعد دست چپ و از خارج بدن به سمت داخل حركت دفاع(آبان تو) را اجرا كرده

دفاع خارج به داخل

 و با همان دست دفاع داخل به خارج و در محور پایین(نیمای) را اجرا می كنیم

دفاع داخل به خارج

، حال با پیچش 45 درجه ای بدن از راست به چپ با ساعد دست حركت دفاع خارج به داخل را اجرا كرده.لازم به ذکر است در اجرای ضربه هوتو این ضربه با حرکت دفاع قبل همزمان ادقام می شود(اعلام هوتو)

دفاع با ساعد

و با همان دست ضربه یته متو (ضربه با پشت متو و یا متوای كه در زاویه 90 درجه اجرا شود) را اجرا می نماییم 

یته متو

،در این مرحله متو چپ و متو راست را بدون حركت پا اجرا می كنیم.

محور پنجم مرحله سوم

 

حال با پای چپ ضربه كیتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده

كیتو چپ

 وپای چپ را جلو و در راتوی چپ قرار می دهیم و با ساعد دست راست و از خارج بدن به سمت داخل حركت دفاع(آبان تو) را اجرا كرده

با همان دست دفاع داخل به خارج و در محور پایین(نیمای) را اجرا می كنیم

، حال با پیچش 45 درجه ای بدن از چپ به راست با ساعد دست حركت دفاع خارج به داخل را اجرا كرده .لازم به ذکر است در اجرای ضربه هوتو این ضربه با حرکت دفاع قبل همزمان ادقام می شود()اعلام هوتو)

 با همان دست ضربه یته متو (ضربه با پشت متو و یا متوای كه در زاویه 90 درجه اجرا شود) را اجرا می نماییم 

،در این مرحله متو راست و متو چپ را بدون حركت پا اجرا می كنیم.

محور ششم مرحله اول

پای چپ به سمت عقب حركت كرده و با یك پیچش 45 درجه ای بدن به سمت راست روی پنجه قرار می گیرد و دستها بر روی شال قرار می گیرد، دست راست به صورت عمود و دست چپ بصورت افقی به صورتی كه پشت متوها به هم و در طرف راست بدن باشد.

عكس العمل

محور ششم مرحله دوم

پای چپ در محور سمت چپ بدن بصورت راتو كلاسیك(پاها در یك راستا) قرار گرفته به نحوی كه نشست كامل بدن برروی پای چپ بوده و دست راست كامل و به صورت كشیده و به موازات پای راست و دست چپ در حالت عكس العمل قرار می گیرد.(اعلام دس)

محور ششم مرحله سوم

پای راست از پشت و به صورت 180 درجه كامل چرخش كرده و در كنار پای چپ و روی پنجه قرار می گیرد و دستها بر روی شال هستند.حال دست چپ به صورت عمود و دست راست افقی قرار می گیرد

محور ششم مرحله چهارم

پای راست در محور سمت راست حركت كرده و در راتو كلاسیك قرار می گیرد و دست چپ كاملا كشیده و به موازات پای چپ و دست راست در حالت عكس العمل قرار می گیرد..(اعلام سای)لازم به ذکر است در اعلام دس-سای،هر دو فرار به صورت متوالی اجرا شده و یک اعلام دارد

محور هفتم مرحله اول

با چرخش 45 درجه ای بدن به سمت چپ و كشیده شدن پای چپ به عقب دستها بر روی شال قرار می گیرد و با حركت همان پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت راتو دستها از داخل بدن قدرت گیری كرده و به صورت كف گرگی و ضربدر دستها در مقابل بدن و سپس جمع شدن دستها از بالا به سمت داخل و اجرای ضربه دومامتو(اجرای متو بطور همزمان و به طرف جلو)حركت را كامل می نماییم

محور هفتم مرحله دوم

حال با پای راست ضربه كیتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده وپای راست را جلو و در راتوی راست قرار می دهیم و با ساعد دست چپ و از داخل بدن به سمت بالای سر حركت دفاع(اعلام آفما) را اجرا كرده 

دفاع آفما

 سپس از داخل به خارج با دست راست(دفاع نیمای)

دفاع نیمای

در این مرحله متو چپ و متو راست را بدون حركت پا اجرا می كنیم.

محور هفتم مرحله سوم

حال با پای چپ ضربه كیتو(ضربه در مقابل بدن و با گل پا و قفل و قدرت كامل)را زده وپای چپ را جلو و در راتوی چپ قرار می دهیم و با ساعد دست راست و از داخل بدن به سمت بالای سر حركت دفاع(اعلام آفما) را اجرا كرده 

 سپس از داخل به خارج با دست چپ(دفاع نیمای)، در این مرحله متو راست و متو چپ را بدون حركت پا اجرا می كنیم .

محور هفتم مرحله چهارم

در پایان با حركت پای راست به سمت جلو و در حالت كامیسمای دستها در مقابل صورت قرار گرفته به نحوی كه دست چپ متو و دست راست در مقابل آن و به صورت باز و سپس اعلام كانگ فو یارومه و قرار گرفتن دستها در مقابل شال فرم یك را به پایان می رسانیم.

 

  




نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ع
جمعه 1395/03/7 10:33 ب.ظ
با سلام و احترام
یه سوال چرا آموزش فرم یک شما که در این سایت آمده
با اونی که توی باشگاه ها آموزش داده میشود فرق دارد
یک سری حرکت ها انگار جابه جا شده
بنده زیر نظر استاد مومنی و کاظمی هستم...
رضا خرمی
پنجشنبه 1393/05/30 11:35 ق.ظ
می خواستم از زحمات استاد قاسم کاوند تشکر کنم
امیر
سه شنبه 1392/12/27 02:24 ب.ظ
ممنون استادمن استادشیراداست
اچ کاکا
دوشنبه 1392/02/30 01:09 ب.ظ
سلام.خسته نباشید
با ارزوی موفقیت همه نیوکونگ فو کاران جهان
افشین مردانی
چهارشنبه 1391/12/9 02:58 ب.ظ
البته نظر نه نظیر
افشین مردانی
چهارشنبه 1391/12/9 02:57 ب.ظ
فقط عکسایه من فرم خراب کرده.
استاد بی نظره برای هنر جوهاش هم مربی هم یک الگو خوب تو زندگی
یکی
چهارشنبه 1391/11/25 05:02 ب.ظ
خوب این که همون کونگ فو توای خودمونه فقط دفاع هاشو بر عکس کردن
sara
سه شنبه 1391/10/12 10:03 ب.ظ
عالی فوق العاده عالی از استاد من هم بهتر آموزش می دید ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




Admin Logo
themebox Logo