تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم دو نیوکونگ فو

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم دو نیوکونگ فو

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:40 ب.ظ


همانطور که در فرم قبلی هم گفتیم؛ جهت یادگیری فنون رزمی بهتر است تحت نظرمستقیم مربی و با آموزش پله به پله مراتب را پشت سر گذاشت تا تمامی فنون به نحو احسنت در بدن و ذهن ما نقش ببندد. لازم به ذکر است در این فرم بیشتر عکسهای حرکاتی که در مراحل قبل آموزش داده نشده بوده را قرار می دهیم .

لازم به ذکر است که فرم دو طبق آخرین استاژ استاد معصولی در تاریخ ٧/٣/١٣٨٩ می باشد.


دانلود فیلم


در آغاز فرم دو همانند فرم یک کامیسمای ایستاده ، دستها در مقابل صورت ( دست چپ متو ، دست راست باز)و اعلام نیو ، سپس دستها  روبروی شال بازگشته اعلام کونگ فو

دستها بصورت پنجه به سمت جلو و مقابل شال کشیده و سپس به سمت روی شال باز می گردد به طوری که دستها به صورت مشت و ضربدر بر روی شال و پاها با اندکی نشست و زانوها به سمت داخل خم می شود( اعلام کواو)

بدن با 90 درجه پیچش به سمت راست و با حرکت پای راست به سمت راست بدن و بر روی پنجه و دستها بر روی شال در طرفین بدن و سپس دست چپ عمود و دست راست به صورت افقی پشت دست چپ قرار می گیرد

حال با دست چپ دفاع پهلو را انجام داده و دست راست بر روی شال بصورت عکس العمل قرار می گیرد

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ دستها از روی شال عکس العمل گیری کرده و با حرکت پای راست به سمت جلو و رتوی چپ با هر دو دست متو می زنیم( دومامتو)

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ دستها بر روی شال جمع شده و زانوی پای عقب(راست) کامل خم شده ، دست راست عمود و دست چپ پشت دست راست قرار می گیرد

با دست راست دفاع پهلو را در زاویه 90 درجه راست بدن انجام می دهیم . در این حالت دست چپ در همان حالت دفاع بالای سر ( آفما) باقی می ماند

با پیچش بدن به سمت راست و نشست کامل بر روی پا ( نظامی) با دست چپ متو میزنیم و دست راست بر روی شال قرار می گیرد

همزمان با جمع شدن دست چپ و عکس العمل گیری هر دو دست ایستاده و پای راست بر روی پنجه و دستها از داخل به سمت بیرون بدن باز می شوداعلام هایدا (مطابق شکل)

بدون حرکت پا دست راست از بالا به سمت داخل بدن دفاع می کند

همزمان با حرکت دست چپ از بالا به سمت داخل بدن دست راست بر خلاف جهت دست چپ از پائین به بالا حرکت می کند

دست راست از بالا به پائین و با پشت دست ضربه زده (متو وارونه آبان تو) و دست چپ عکس العمل

با پای راست ضربه کیتو در حد بدن زده و مجدد پا در جای قبلی خود و روی پنجه قرار می گیرد

با دست راست دفاع (حرکت دست از خارج به سمت داخل و از بالا به پائین بدن) و دست چپ عکس العمل

حال با حرکت پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت رتو متوی چپ و راست را اجرا می نمائیم

با جمع شدن پای چپ به سمت عقب و قرار گرفتن در کنار پای راست و روی پنجه ، دست چپ در کنار صورت (سمت راست) قرار می گیرد

 

با حرکت دست چپ به سمت جلو و به صورت دفاع و بطور همزمان کشش دست راست به سمت عقب و عکس العمل (آزاد کردن مچ دست از دست حریف)(سومتو)

 

همان پای چپ به سمت جلو حرکت کرده و در رتو قرار می گیرد و با دست راست و سپس چپ ضربه متو را اجرا می نمائیم

با حرکت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در روی پنجه و کنار پای چپ دستها پس از عکس العمل گیری از روی شال بر روی سینه قرار میگیرد به طوری که دست راست زیر و دست چپ با لا قرار گیرد

پای راست به سمت راست بدن و درزاویه 90 درجه حرکت داده ، به نحوی که پا دو برابر عرض شانه و پنجه پای راست به سمت راست بدن و پنجه پای چپ به سمت روبروی بدن و نشست بدن بر روی هر دو پا و بصورت 30 به 70 باشد ( اورایما رتو) و با دست راست دفاع ( از داخل به خارج بدن) و دست چپ عکس العمل

 

با حرکت پای چپ به سمت راست بدن و قرار گرفتن در رتو، با دست چپ و سپس با دست راست متو می زنیم

با حرکت پای چپ به جلو و قرار گرفتن در راستای پای راست (دو برابر عرض شانه)زانو به سمت داخل خم شده و دست چپ عمود و دست راست پشت آن و بصورت افقی

 

با دست چپ دفاع از بالا به پائین و از خارج به داخل و دست راست برروی شال و عکس العمل

با پیچش بدن به سمت چپ و عکس العمل گیری و پیچش پای چپ و قرار گرفتن در رتوی خطی بطور همزمان ضربه دوما متو را اجرا می کنیم(متو چپ بالا و متو راست پائین)

با جمع شدن پای چپ به سمت عقب و فرار گرفتن کنار پای راست و روی پنجه دستها بر روی سینه قرار می گیرد (دست چپ زیر و دست راست بالا)

با حركت دست چپ از داخل به خارج و در سمت چپ بدن حركت دفاع را انجام داده

با پیچش بدن به سمت چپ و قدرت گیری دست راست از کنار صورت ضربه دفاع از خارج به داخل را اجرا می نمائیم (در این حالت پا هیچ حرکتی ندارد) و دست چپ بر روی شال قرار می گیرد

همزمان با قرار گرفتن پا در اورایما رتو با دست چپ متو در زاویه چپ بدن و دست راست بصورت عمود در مقابل بدن قرار می گیرد

با حرکت بدن به سمت چپ با پای راست ضربه اورایما(ضربه خارج به داخل بدن با تیغه داخلی پا)را زده به نحوی که دست راست از زیر پای راست دفاع و دست چپ دفاع آفما(بالای سر)

پای راست در جلوی بدن و در رتو قرار گرفته با دست راست دفاع آفما و دست چپ روی شال

بدون حرکت پا با دست چپ  و با آرنج ضربه هوتو و دست راست روی شال قرار می گیرد(اعلام هوتو)

بدون حرکت پای و با پیچش٩٠ درجه ای بدن بهسمت چپ با تیغه دست راست ضربه زده و دست چپ روی شال(اعلام كیانزا)

 با پای راست ضربه یته( با تیغه پا و در محور پهلو به نحوی که ضربه کاملا قفل شود)زده می شود

در محور 180درجه چپ با دست چپ دفاع را انجام داده ، دست راست روی شال

با حرکت پای راست به سمت جلو و چپ بدن ضربه متو راست و سپس ضربه متو چپ زده  می شود جینای گرفته می شود

همزمان با زدن کیتو چپ دستها بصورت پنجه به سمت جلو و مقابل شال کشیده و سپس به سمت روی شال باز می گردد به طوری که دستها به صورت مشت و ضربدر بر روی شال و پاها با اندکی نشست و زانوها به سمت داخل خم می شود

بدن با 90 درجه پیچش به سمت چپ و با حرکت پای چپ به سمت چپ بدن و بر روی پنجه و دستها بر روی شال در طرفین بدن و سپس دست راست عمود و دست چپ به صورت افقی پشت دست راست قرار می گیرد

 

حال با دست راست دفاع پهلو را انجام داده و دست چپ بر روی شال بصورت عکس العمل قرار می گیرد

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست دستها از روی شال عکس العمل گیری کرده و با حرکت پای چپ به سمت جلو و رتوی راست با هر دو دست متو می زنیم( دومامتو)

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست دستها بر روی شال جمع شده و زانوی پای عقب(چپ) کامل خم شده ، دست چپ عمود و دست راست پشت دست چپ قرار می گیرد

با دست چپ دفاع پهلو را در زاویه 90 درجه چپ بدن انجام می دهیم . در این حالت دست راست در همان حالت دفاع بالای سر ( آفما) باقی می ماند

با پیچش بدن به سمت چپ و نشست کامل بر روی پا ( نظامی) با دست راست متو میزنیم و دست چپ بر روی شال قرار می گیرد

همزمان با جمع شدن دست راست و عکس العمل گیری هر دو دست ایستاده و پای چپ بر روی پنجه و دستها از داخل به سمت بیرون بدن باز می شود اعلام های(مطابق شکل)

بدون حرکت پا دست چپ از بالا به سمت داخل بدن دفاع می کند

همزمان با حرکت دست راست از بالا به سمت داخل بدن دست چپ بر خلاف جهت دست راست از پائین به بالا حرکت می کند

دست چپ از بالا به پائین و با پشت دست ضربه زده (متو وارونه) و دست راست عکس العمل

با پای چپ ضربه کیتو در حد بدن زده و مجدد پا در جای قبلی خود و روی پنجه قرار می گیرد،با دست چپ دفاع (حرکت دست از خارج به سمت داخل و از بالا به پائین بدن) و دست راست عکس العمل

حال با حرکت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در حالت رتو متوی راست و چپ را اجرا می نمائیم

با جمع شدن پای راست به سمت عقب و قرار گرفتن در کنار پای چپ و روی پنجه ، دست راست در کنار صورت (سمت چپ) قرار می گیرد

با حرکت دست راست به سمت جلو و بطور همزمان کشش دست چپ به سمت عقب و عکس العمل (آزاد کردن مچ دست از دست حریف)

همان پای راست به سمت جلو حرکت کرده و در رتو قرار می گیرد و با دست چپ و سپس راست ضربه متو را اجرا می نمائیم

با حرکت پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در روی پنجه و کنار پای راست دستها پس از عکس العمل گیری از روی شال بر روی سینه قرار میگیرد به طوری که دست چپ زیر و دست راست با لا قرار گیرد

پای چپ به سمت چپ بدن و درزاویه 90 درجه حرکت داده به نحوی که پا دو برابر عرض شانه و پنجه پای چپ به سمت چپ بدن و پنجه پای راست به سمت روبروی بدن و نشست بدن بر روی هر دو پا و بصورت 30 به 70 باشد ( اورایما رتو) و با دست چپ دفاع ( از داخل به خارج بدن) و دست راست عکس العمل

با حرکت پای راست به سمت چپ بدن و قرار گرفتن در رتو، با دست راست و سپس با دست چپ متو می زنیم

با حرکت پای راست به جلو و قرار گرفتن در راستای پای چپ (دو برابر عرض شانه)زانو به سمت داخل خم شده و دست راست عمود و دست چپ پشت آن و بصورت افقی

با دست راست دفاع از بالا به پائین و از خارج به داخل و دست چپ برروی شال و عکس العمل

با پیچش بدن به سمت راست و عکس العمل گیری و پیچش پای راست و قرار گرفتن در رتوی خطی بطور همزمان ضربه دوما متو را اجرا می کنیم(متو راست بالا و متو چپ پائین)

با جمع شدن پای راست به سمت عقب و قرار گرفتن بر روی پنجه  دستها بر روی سینه قرار می گیرد (دست راست زیر و دست چپ بالا) پا همچنان بر روی پنجه با قی می ماند

با حركت دست راست از داخل به خارج و در سمت راست بدن حركت دفاع را انجام داده

با پیچش بدن به سمت راست و قدرت گیری دست چپ از کنار صورت ضربه دفاع از خارج به داخل را اجرا می نمائیم (در این حالت پا هیچ حرکتی ندارد) و دست راست بر روی شال قرار می گیرد

همزمان با قرار گرفتن پا در اورایما رتو با دست راست متو در زاویه راست بدن و دست چپ بصورت عمود در مقابل بدن قرار می گیرد

با حرکت بدن به سمت راست با پای چپ ضربه اورایما(ضربه خارج به داخل بدن با تیغه داخلی پا)را زده به نحوی که دست چپ از زیر پای چپ دفاع و دست راست دفاع آفما(بالای سر)

 

پای چپ در جلوی بدن و در رتو قرار گرفته با دست چپ دفاع آفما و دست راست روی شال

بدون حرکت پا با دست راست  و با آرنج ضربه هوتو و دست چپ روی شال قرار می گیرد

با پیچش٩٠ درجه ای بدن به سمت راست و تغییر رتو بدون حرکت پای چپ با تیغه دست چپ ضربه زده و دست راست روی شال

 با پای چپ ضربه یته( با تیغه پا و در محور پهلو به نحوی که ضربه کاملا قفل شود)زده می شود

در محور 180درجه راست با دست راست دفاع را انجام داده ، دست چپ روی شال

با حرکت پای چپ به سمت جلو و راست بدن دفاع آفما چپ و سپس ضربه متو راست و متو چپ را زده و دفاع جینای را اجرا می نمائیم

 

با پای راست کیتو زده و با دست چپ متو می زنیم (در این حالت پای راست باید بالا باشد)و دست راست روی شال(اعلام اوكیمای)

با پیچش بدن در زاویه 180 درجه چپ حرکت فرار را اجرا می کنیم( رتوی خطی و دست راست پشت گوش و دست چپ به موازات پای چپ)

با جمع شدن پای چپ به سمت پای راست و عکس العمل گیری  با دست چپ دفاع پهلو را انجام می دهیم و دست راست بر روی شال

 

با جمع شدن دست چپ به سمت شال با دست راست ضربه متو از بالا به پائین را اجرا می نمائیم

پابه حالت اورایما رتو رفته و حرکت خیمای (هردو دست با تیغه دست به طوری که یک دست در داخل بدن و یک دست در خارج بدن قرار می گیرد) را اجرا می نمائیم(اعلام های)

مجددا پای چپ جمع شده و در کنار پای راست قرار می گیرد و با دست چپ (بصورت کف گرگی) و در همان محور چپ ضربه می زنیم

با حرکت پای راست به سمت جلو وچپ بدن با دست راست و سپس با دست چپ متو می زنیم

با پای چپ کیتو زده و با دست راست متو می زنیم (در این حالت پای چپ باید بالا باشد)و دست چپ روی شال

با پیچش بدن در زاویه 180 درجه راست حرکت فرار را اجرا می کنیم( رتوی خطی و دست چپ پشت گوش و دست راست به موازات پای راست)

با جمع شدن پای راست به سمت پای چپ و عکس العمل گیری  با دست راست دفاع پهلو را انجام می دهیم

با جمع شدن دست راست به سمت شال با دست چپ ضربه متو از بالا به پائین را اجرا می نمائیم

پابه حالت اورایما رتو رفته و حرکت خیمای (هردو دست با تیغه دست به طوری که یک دست در داخل بدن و یک دست در خارج بدن قرار می گیرد) را اجرا می نمائیم

مجددا پای راست جمع شده و در کنار پای چپ قرار می گیرد و با دست راست (بصورت کف گرگی) و در همان محور راست ضربه می زنیم

با حرکت پای چپ به سمت جلو وراست بدن با دست چپ و سپس با دست راست متو می زنیم و در پایان با جمع شدن پای راست و قرار گرفتن در کنار پای چپ اعلام کانگ فو یارومه فرم دو به پایان می رسد

 

 

 

 

 

   

 نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
محمد علی کوچکی
دوشنبه 1394/09/16 03:05 ق.ظ
اشتباه نیست؟شک دارم درست باشه ولی بازم ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo