تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم سه نیوکونگ فو

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم سه نیوکونگ فو

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:43 ب.ظ


مطالب ذیل طبق آخرین استاژ استاد معصولی در ٧/٣/١٣٨٩ می باشد

فرم سه كه در اصطلاح كوما به معنی وحدت نام گرفته، مانند باقی فرم ها در نیكونگ فو مجموعه ای از حركات قدرتی ، سرعتی،عكس العمل سازی و دفاع وحمله می باشد كه در ذیل به مراحل آموزش آن می پردازم.


دانلود فیلم


در ابتدا با اعلام كانگ فو یارومه ، كامیسمای می ایستیم.

با اعلام نیوكونگ فو،دستها در مقابل صورت قرار می گیرد به نحوی كه دست راست عمود و باز  و دست چپ به صورت متو و افقی پشت آن قرار می گیرد. پای راست روی پنجه.

 

دست راست به صورت كشیده از بالا و سمت راست یك مسیر دایره ای را طی كرده و سر جای خود باز می گردد، پا در حالت رتو غیر كلاسیك قرار می گیرد(هر دو پا در یك خط و دوبرابر عرض شانه ها و نشست بر روی پای چپ).

با تعویض نشست،دستها تعویض شده و دست چپ از بالا و در محور چپ بدن از حركت دایره ای قدرت را طی می نماید و در انتها سر جای خود قرار می گیرد.

با اعلام كومای پای راست به عقب رفته و در رتو قرار می گیرد و دست در حالت جینای واقع می گردد.

با پای راست ضربه كیتو را زده و پا را جلو و در رتو قرار می دهیم و با دست چپ دفاع آفما را اجرا می نماییم و سپس متو راست و متو چپ و جینای

با پای چپ كیتو زده و در محور روبرو د رحالت رتو غیر كلاسیك قرار داده به نحوی كه كاملا نشست بر روی پای جلو بوده و با دست چپ دفاع آفما و همزمان با راست متو وارونه را زده و جمع می نماییم.

بدون حركت پا فقط نشست پا تغییر كرده و به اورایما رتو تبدیل شده و دست در حالت گارد قرار می گیرد( در این حالت پشت متو راست به سمت زمین و پشت متو چپ به سمت بالا می باشد).

با پای راست كیتو زده و در محور روبرو د رحالت رتو غیر كلاسیك قرار داده به نحوی كه كاملا نشست بر روی پای جلو بوده و با دست راست دفاع آفما و همزمان با چپ متو وارونه را زده و جمع می نماییم.

بدون حركت پا فقط نشست پا تغییر كرده و به اورایما رتو تبدیل شده و دست در حالت گارد قرار می گیرد( در این حالت پشت متو چپ به سمت زمین و پشت متو راست به سمت بالا می باشد).

با پای چپ و در محور روبرو كیتو زده و پا را دررتو قرار می دهیم و با دست چپ دفاع آفما را انجام می دهیم.

با جمع شدن پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پای چپ و روی پنجه با اندكی نشست با كف دست راست ضربه به مثانه را می زنیم

حال پای راست به سمت عقب و رتو حركت كرده و با دست راست پس از عكس العمل گیری مجددا ضربه یته متو در پهلو را اجرا و سپس جینای گرفته

با جمع شدن پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن آن در كنار پای چپ و پیچش بدن 90 درجه به راست ، با پای راست  ضربه كانسرد(ضربه با تیغه پا و در حد عضله سفید ران)را در محور پشت اجرا می نماییم. (در این ضربه دست چپ عكس العمل و دست راست به موازات پا می باشد) 

با عكس العمل گیری دست و نشست كامل بر روی پای راست در رتو غیر كلاسیك، بطور همزمان ضربه دوما متو را اجرا می نماییم

با عكس العمل گیری مجدد دست و تغییر رتو غیر كلاسیك به اورایما رتو، دست راست به صورت تیغه و كاملا كشیده بر روی پای راست و دست چپ به صورت متو و در كنار صورت قرار می گیرد

ضمن پیچش 180 درجه ای بدن به سمت راست، با پای چپ ضربه یته را در محور پشت سر زده

و پا چپ را عقب و در رتو قرار داده، دست راست  دفاع آفما و دست چپ بر روی شال و به صورت ضربه با آرنج و عكس العمل قرار می گیرد

با جمع شدن پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پایراست و روی پنجه با اندكی نشست با كف دست چپ ضربه به مثانه را می زنیم

حال پای چپ به سمت عقب و رتو حركت كرده و با دست چپ پس از عكس العمل گیری مجددا ضربه یته متو در پهلو را اجرا

و سپس جینای گرفته

 

با پای راست در محور پشت ضربه یته را اجرا نموده

و با 180 درجه پیچش به سمت چپ ، و قرار گرفتن پای راست پشت پای چپ و در اورایما رتو حركت خیمای را اجرا می نماییم(اعلام خیمای)(در خیمای دست راست از پایین با سمت سینه و دست چپ از داخل بدن به سمت خارج بدن حالت دفاعی پیدا می كند)

ضمن تغییر رتو و پیچش بدن به سمت راست پای چپ به سمت پای راست شكسته و دست راست دفاع آفما و دست چپ دفاع پهلو

با پیچش بدن و تغییر رتو به سمت چپ و رتو غیر كلاسیك، با هر دو دست و از داخل بدن به سمت خارج و با تیغه های بیرونی دست به طور همزمان ضربه وارد می نماییم

ضمن جمع شدن پای چپ به سمت عقب دستها بر روی سینه جمع شده به طوری كه دست چپ رو قرار گیرد

همزمان با قرار گرفتن پا در حالت اورایما رتو، دست راست به صورت عمود و دست چپ به صورت كاملا كشیده و به موازات پای چپ باز شده و ضربه وارد می نماید(در این حالت هردو دست به صورت تیغه می باشد)

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ با پای راست ضربه اورایادرا اجرا می نماییم(ضربه اورایاد ، اورایما قفل با تیغه پا می باشد)

با قرار دادن پای راست در اورایما رتو حركت خیمای را اجرا می نماییم(اعلام خیمای)

ضمن تغییر رتو و پیچش بدن به سمت چپ پای راست به سمت پای چپ شكسته و دست چپ دفاع آفما و دست راست دفاع پهلو

با پیچش بدن و تغییر رتو به سمت راست و رتو غیر كلاسیك، با هر دو دست و از داخل بدن به سمت خارج و با تیغه های بیرونی دست به طور همزمان ضربه وارد می نماییم

ضمن جمع شدن پای راست به سمت عقب دستها بر روی سینه جمع شده به طوری كه دست راست رو قرار گیرد

همزمان با قرار گرفتن پا در حالت اورایما رتو، دست چپ به صورت عمود و دست راست به صورت كاملا كشیده و به موازات پای راست باز شده و ضربه وارد می نماید(در این حالت هردو دست به صورت تیغه می باشد)

با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست با پای چپ ضربه اورایادرا اجرا می نماییم(ضربه اورایاد ، اورایما قفل با تیغه پا می باشد)

پای چپ را در حالت یته رتو قرار می دهیم و دستها در حالت جینای می باشد

با حركت پای چپ به سمت راست بدن و قرار گرفتن در كنار پای راست(پا قلاب)و دستها در حالت گارد

با پای راست ضربه یته در محور راست را اجرا كرده و پا را در رتو كلاسیك (نشست روی پای چپ)و دست راست به موازات پای راست و دست چپ به صورت هوتو و در كنار صورت

با تعویض رتو نشست بر روی پای راست ضربه آبان متو(دست راست ضربه آبان تو و دست چپ متو)

با پای چپ ضربه كیتو در محور راست بدن را اجرا كرده و سپس پای چپ را در حالت یته رتو قرار داده و جینای می گیریم

 

با حركت پای راست به سمت چپ بدن و قرار گرفتن در كنار پای چپ(پا قلاب)و دستها در حالت گارد

با پای چپ ضربه یته در محور چپ را اجرا كرده و پا را در رتو كلاسیك (نشست روی پای راست)و دست چپ به موازات پای چپ و دست راست به صورت هوتو و در كنار صورت

با تعویض رتو نشست بر روی پای چپ ضربه آبان متو(دست چپ ضربه آبان تو و دست راست متو)

با پای راست ضربه كیتو در محور چپ بدن را اجرا كرده و سپس پای راست را در حالت یته رتو قرار داده و جینای می گیریم

با پیچش 180 درجه ای بدن به سمت چپ با یای راست یته را زده

در همان محورپای راست را در رتو قرار داده و ضربه آبان تو زده می شود

با حركت پای چپ به جلو و قرار گرفتن در جلوی پای راست با اندكی نشست ضربه دورنا را با دست چپ اجرا می نماییم(اعلام دورنا)

حال با حركت پای چپ به سمت عقب و قرار گرفتن در رتو با دست چپ ضربه هوتو را اجرا می نماییم(هوتو)

با جمع شدن پای چپ در پشت پای راست و دفاع پهلو با دست راست

مجددا پای چپ به رتو باز گشته و با دست چپ ضربه یته متو می زنیم

بدون حركت پا دستها در حالت جینای

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست با یای چپ یته را زده

در همان محورپای چپ را در رتو قرار داده و ضربه آبان تو زده می شود

با حركت پای راست به جلو و قرار گرفتن در جلوی پای چپ با اندكی نشست ضربه دورنا را با دست راست اجرا می نماییم(اعلام دورنا)

حال با حركت پای راست به سمت عقب و قرار گرفتن در رتو با دست راست ضربه هوتو را اجرا می نماییم(هوتو)

با جمع شدن پای راست در پشت پای چپ و دفاع پهلو با دست چپ

مجددا پای راست به رتو باز گشته و با دست راست ضربه یته متو می زنیم

بدون حركت پا دستها در حالت جینای

با پای راست ضربه اورایما زده و مجددا به همان رتو بازگشته و دستها در جینای قرار می گیرد

با پای راست ضربه كیتو زده و پا را جلو و در رتو قرار داده و جینای می گیریم

با پای چپ ضربه اورایما زده و مجددا به همان رتو بازگشته و دستها در جینای قرار می گیرد

با پای چپ ضربه كیتو زده

و با 180 درجه به سمت چپ پا را در اورایما رتو و دستها در گارد قرار می گیرد( پشت دست راست رو به زمین و پشت دست چپ سمت بالا)

با پیچش 360 درجه ای از راست ، با پای راست یته زده و در همان زاویه پا را در اورایما رتو قرار می دهیم و دستها در گارد

با پیچش 360 درجه ای از چپ ، با پای چپ یته زده و در همان زاویه پا را در اورایما رتو قرار می دهیم و دستها در گارد

با حركت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در كنار پای چپ كف دستها در مقابل صورت بالا آمده

از این حالت دست چپ متو و دست راست باز و اعلام كانگ فو یارومه

 

و سپس با قرار گرفتن در حالت كامیسمای فرم سه را به پایان می رسانیم.

 نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سه شنبه 1394/12/18 01:40 ب.ظ
لطفا نسخه جدید رو بگذارید
دوشنبه 1394/02/14 02:36 ب.ظ
با سلام لطفا فیلم های با کیفیت بگزارید این فیلم ها اصلان کیفیت ندارن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo