تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم چهار نیوکونگ فو

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم چهار نیوکونگ فو

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:47 ب.ظ

مطالب ذیل طبق آخرین استاژ استاد معصولی در ٧/٣/١٣٨٩ می باشد

فرم چهار (شالبند بنفش) كه در اصطلاح بودنما گفته میشود


دانلود فیلم

ابتدا در حالت کامیسمای ایستاده همزمان با ادای احترام (نیو کونگ فو) دست راست به صورت باز و دست چپ به صورت متو در مقابل صورت قرار گرفته سپس هر دو دست مقابل شال قرار می گیرد.

 با پیچش 90 درجه ای پای راست به سمت عقب و پشت پای چپ به نحوی که پای راست روی پنجه در کنار پای چپ و دستها به صورت عکس العمل (دست چپ عمود و دست راست افقی) قرار گرفته . آنگاه با دست چپ دفا پهلوی چپ و دست راست روی شال قرار می گیرد.

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ ( محور شمال ) دست راست در بالای سر (روبروی پیشانی) و دست چپ به صورت متو و بر روی سینه و پاها در حالت یته رتو قرار می گیرد.

 با پیچش 45 درجه ای بدن به سمت چپ دست راست بصورت دفاع و دست چپ بر روی شال قرار می گیرد.(این حرکت و دو حرکت بعدی بصورت مستمر اجرا می گردد)

 حال بدون حرکت پا دست راست عکس العمل و دست چپ دفاع داخل به خارج

 با پیچش 45 درجه ای بدن در محور چپ و تعویض حالت پنجه های پا دست راست ضربه آپار (هوتو) را اجرا ودست چپ بر روی شال قرار می گیرد.

 سپس با همان دست راست دفا داخل به خارج در محور 45 درجه راست را اجرا کرده

 سپس در محور اولیه (شمال) دفاع داخل به خارج با دست چپ را انجام می دهیم.

 حال با پیش روی پای راست به سمت شمال و قرار گرفتن در رتو با دست راست ضربه متو را اجرا می نماییم.

 با پیچش 90 درجه ای بدن در محور راست و جمع شدن پای راست ، دست راست عكس العمل و دست چپ بصورت ضربه آرنج به زیر فك اجرا می شود ( در این حالت با تعویض پا ، پای چپ روی پنجه قرار می گیرد)  

 با پیچش 90 درجه بدن به سمت چپ و عكس العمل دست چپ به صورت دفاع ، همزمان با دست راست یته متو اجرا می شود.( پای راست جلو) (اشکال در عکس به زودی اصلاح می گردد)

 با پیچش 90 درجه بدن درزاویه چپ پای راست به سمت عقب حركت كرده و بصورت ضربدری قرار می گیرد به نحوی كه پای راست جلو قرار گیرد و دستها بصورت پنجه خرس بصورتی كه دست چپ بالا و دست راست در زیر قرار گیرد. 

 با برگشت پای راست و قرار گرفتن بدن در محور اولیه( 90 درجه به راست) پای راست جلو و دستها بصورت كشیده و همان پنجه خرس( ضربه در گیج گاه)

 همزمان با جمع شدن پای راست به سمت عقب دستها برروی شال جمع می شود

با دست راست دفاع داخل به خارج انجام می دهیم

همزمان با دفاع چپ دست راست كاملا جمع می شود

حال بدون حركت پا متو وارونه را با دست راست اجرا می كنیم

با تعویض پا و حركت پای چپ به سمت جلو و رتو خطی هر دو دست بصورت كف دست و كاملا كشیده و دست راست پایین و دست چپ بالا ( همزمان با تخلیه نفس)

با تعویض رتو و جهت بدن ( پیچش بدن 90 درجه به راست بدون حركت پا) دست راست عكس العمل و دست چپ دفاع پهلو 

بدون حركت پا بعد از عكس العمل گیری دفاع چپ انجام می شود

 با پای چپ ضربه یته را در همان محور اجرا می نماییم

 با پیچش 180 درجه ای بدن به سمت راست ( محور جنوب ) دست چپ در بالای سر (روبروی پیشانی) و دست راست به صورت متو و بر روی سینه و پاها در حالت یته رتو قرار می گیرد.

 با پیچش 45 درجه ای بدن به سمت راست دست چپ بصورت دفاع و دست راست بر روی شال قرار می گیرد.(این حرکت و دو حرکت بعدی بصورت مستمر اجرا می گردد)

 حال بدون حرکت پا دست چپ عکس العمل و دست راست دفاع داخل به خارج

 با پیچش 45 درجه ای بدن در محور راست و تعویض حالت پنجه های پا دست چپ ضربه آپار (هوتو) را اجرا ودست راست بر روی شال قرار می گیرد.

 سپس با همان دست چپ دفاء داخل به خارج در محور 45 درجه چپ را اجرا کرده

 سپس در محور اولیه (جنوب) دفاع داخل به خارج با دست راست را انجام می دهیم.

 حال با پیش روی پای چپ به سمت جنوب و قرار گرفتن در رتو با دست چپ ضربه متو را اجرا می نماییم.

  با پیچش 90 درجه ای بدن در محور چپ و جمع شدن پای چپ ، دست چپ عكس العمل و دست راست بصورت ضربه آرنج به زیر فك اجرا می شود ( در این حالت با تعویض پا ، پای راست روی پنجه قرار می گیرد)  

 با پیچش 90 درجه بدن به سمت راست و عكس العمل دست راست به صورت دفاع ، همزمان با دست چپ یته متو اجرا می شود.( پای چپ جلو)(اشکال در عکس به زودی اصلاح می شود)

 با پیچش 90 درجه بدن درزاویه راست پای چپ به سمت عقب حركت كرده و بصورت ضربدری قرار می گیرد به نحوی كه پای چپ جلو قرار گیرد و دستها بصورت پنجه خرس بصورتی كه دست راست بالا و دست چپ در زیر قرار گیرد. 

 با برگشت پای چپ و قرار گرفتن بدن در محور اولیه( 90 درجه به چپ) پای چپ جلو و دستها بصورت كشیده و همان پنجه خرس( ضربه در گیج گاه)

 همزمان با جمع شدن پای چپ به سمت عقب دستها برروی شال جمع می شود

 با دست چپ دفاع داخل به خارج انجام می دهیم

 همزمان با دفاع راست دست چپ كاملا جمع می شود

حال بدون حركت پا متو وارونه را با دست چپ اجرا می كنیم

با تعویض پا و حركت پای راست به سمت جلو و رتو خطی هر دو دست بصورت كف دست و كاملا كشیده و دست چپ پایین و دست راست بالا ( همزمان با تخلیه نفس)

با تعویض رتو و جهت بدن ( پیچش بدن 90 درجه به چپ بدون حركت پا) دست چپ عكس العمل و دست راست دفاع پهلو 

بدون حركت پا بعد از عكس العمل گیری دفاع راست انجام می شود

با پای راست ضربه یته را در همان محور اجرا می نماییم

 با پیچش 360 درجه بدن از محور چپ ضریه دفاعی از داخل به خارج با دست چپ اجرا می شود و پای چپ جلو قرار می گیرد.( در همان محوری که یته زده شد)

 با اجرای ضربه اورایمابا پای راست (دست چپ دفاع آفماو دست راست دفاع کاپ)

پای راست جلو قرار گرفته و دست راست دفاع آفما می گیرد. سپس با حرکت پای چپ به سمت جلو با دست چپ متو . راست متو و مجدداَ چپ متو اجرا می شود.

 با جمع شدن پای راست و پیچش 180 درجه بدن از محور راست ضریه دفاعی از داخل به خارج با عکس العمل گیری با دست راست اجرا می شود و پای راست جلو قرار می گیرد.

با اجرای ضربه اورایمابا پای چپ (دست راست دفاع آفماو دست چپ دفاع کاپ)

پای چپ جلو قرار گرفته و دست چپ دفاع آفما می گیرد. سپس با حرکت پای راست به سمت جلو با دست راست متو . چپ متو و مجدداَ راست متو اجرا می شود.

با جمع شدن پای چپ دید به سمت  چپ دست چپ در زیر و دست راست در بالای آن قرار می گیرد. 

 حال با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ پای چپ روی پنجه و دست چپ دفاع داخل به خارج را اجرا می نماید.

 با پیچش كامل بدن به سمت چپ و حركت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در رتو دست راست از بیرون به سمت داخل حركت كرده و ضربه در گیج گاه را اجرا می نماییم.

 

 بدون حركت پای  با دست چپ ضربه متو را اجرا می نماییم. 

 با پیچش بدن در زاویه 90 درجه چپ پاها در حالت رتو قرار گرفته دست چپ در كنار صورت و دست راست ضربه آپارگاد در زیر چونه را در زاویه قبلی اجرا می نماید. 

 با پیچش 90 درجه ای بدن در زاویه راست با پای چپ ضربه كیتو را اجرا می نماییم.

با قرار گرفتن پای چپ در رتو (جلو) با هر دو دست ضربه در حد سینه را اجرا می نماییم به صورتی كه دست چپ در زیر (آبگاه) و دست راست در بالا(سینه) قرار گیرد  

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست و تعویض رتو با دست چپ دفاع پهلوی چپ را انجام می دهیم.

 با پیچش90 درجه ای بدن به سمت چپ و تعویض مجدد رتو با آرنج دست راست ضربه هوتو را اجرا می نماییم

 بدون تعویض رتو با دست راست دفاع پهلو به سمت پایین راانجام داده

 و مجدداً در همان حالت رتو با همان دست راست دفاع پهلو را انجام می دهیم.

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست و تعویض رتو با دست چپ هوتو را اجرا می نماییم.

 همزمان با پیچش 90 درجه ای به سمت راست و حركت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در روی پنجه با دست راست دفاع داخل به خارج را انجام می دهیم.

  با حركت پای چپ به سمت جلو و قرار گرفتن در رتو دست چپ از بیرون به سمت داخل حركت كرده و ضربه در گیج گاه را اجرا می نماییم.

  بدون حركت پا با دست راست ضربه متو را اجرا می نماییم.

 با پیچش بدن در زاویه 90 درجه راست پاها در حالت رتو قرار گرفته دست راست در كنار صورت و دست چپ ضربه آپارگاد در زیر چونه را در زاویه قبلی اجرا می نماید.

 با پیچش 90 درجه ای بدن در زاویه چپ با پای راست ضربه كیتو را اجرا می نماییم.

با قرار گرفتن پای راست در رتو (جلو) با هر دو دست ضربه در حد سینه را اجرا می نماییم به صورتی كه دست راست در زیر (آبگاه) و دست چپ در بالا(سینه) قرار گیرد 

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ و تعویض رتو با دست راست دفاع پهلوی راست را انجام می دهیم.

 با پیچش90 درجه ای بدن به سمت راست و تعویض مجدد رتو با آرنج دست چپ ضربه هوتو را اجرا می نماییم

 بدون تعویض رتو با دست چپ دفاع پهلو به سمت پایین راانجام داده

 و مجدداً در همان حالت رتو با همان دست چپ دفاع پهلو را انجام می دهیم.

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ و تعویض رتو با دست راست هوتو را اجرا می نماییم.

 همزمان با جمع شدن پای راست و قرار گرفتن در حالت یته رتو دست راست به صورت عمود و دست چپ به صورت افقی در پشت دست راست و در سمت راست بدن قرار می گیرد

 با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ دست راست آفما و دست چپ عكس العمل و پای چپ روی پنجه قرار می گیرد.

 بدون حركت پا دست چپ آپارگاد و دست راست در عكس العمل قرار می گیرد.

 با پای چپ ضربه سیمای و سپس كیتو را اجرا كرده و مجدداً پا بر روی پنچه قرار می گیرد. سپس دست چپ در كنار صورت قرار گرفته و دست راست به صورت متو كشیده به سمت جلو می باشد

 با حركت پای راست به سمت جلو و قرار گرفتن در رتو. دست راست ضربه كیانزا ( دست بصورت كاملا باز) و دست چپ در قسمت مفصل (عكس العمل) قرار می گیرد.

 با جمع شدن پای راست به سمت چپ و قرار گرفتن در حالت ضربدر. دست چپ به صورت پنجه و دست راست در زیر بغل(عكس العمل) قرار می گیرد.

 بدون حركت پا دست راست در همان محور اولیه ضربه دورنا را اجرا می نماید.

 در همان محور دست تبدیل به حركت عقرب می شود.(دست راست)

 با پیچش180 درجه ای بدن به سمت چپ و قرار گرفتن پای چپ در رتو با دست راست ضربه كف گرگی در مثانه را اجرا می نماییم و دست چپ بصورت عكس العمل بر روی دست راست قرار می گیرد

 هم زمان با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت راست و قرار گرفتن پا در حالت ضربدر دست راست در محل عكس العمل و دست چپ در محور پهلوی چپ( محور قبلی) یته متو می زند 

 حال با پیچش مجدد در 90 درجه به چپ و همزمان با نشست كامل به صورت نظامی دست راست متو می زند

 همزمان با بلند شدن و قرار گرفتن پای راست روی پنجه دست راست ضربه آپارگاد تا زیر چانه  را اجرا می نماید

 با عكس العمل گیری دست راست در كنار صورت دست چپ كامل به سمت جلو كشیده می شود. در این حالت پا هیچگونه حركتی ندارد.

 با عكس العمل گیری مجدد دست راست ضربه كیانزا با دست چپ و عكس العمل با دست راست را اجرا می نماییم.

 با جمع شدن پای چپ به سمت راست و قرار گرفتن در حالت ضربدر. دست راست به صورت پنجه و دست چپ در زیر بغل(عكس العمل) قرار می گیرد.

بدون حركت پا دست چپ در همان محور اولیه ضربه دورنا را اجرا می نماید.

 در همان محور دست تبدیل به حركت عقرب می شود.(دست چپ)

 با پیچش180 درجه ای بدن به سمت راست و قرار گرفتن پای راست در رتو با دست چپ ضربه كف گرگی در مثانه را اجرا می نماییم و دست راست بصورت عكس العمل بر روی دست چپ قرار می گیرد

 هم زمان با پیچش 90 درجه ای بدن به سمت چپ و قرار گرفتن پا در حالت ضربدر دست چپ در محل عكس العمل و دست راست در محور پهلوی راست( محور قبلی) یته متو می زند 

 حال با پیچش مجدد در 90 درجه به راست و همزمان با نشست كامل به صورت نظامی دست چپ متو می زند

 همزمان با بلند شدن و قرار گرفتن پای چپ روی پنجه دست چپ ضربه آپارگاد تا زیر چانه  را اجرا می نماید

بدون حركت پا دست چپ دفاع آفما را اجرا می نماید و دست راست در روی شال و عكس العمل می باشد. 

 با جمع شدن پای چپ بر روی پنجه دست راست دفاع داخل به خارج را اجرا می نماید

 همزمان با پیچش بدن در 90 درجه محور راست با دست چپ آپار می زنیم

 در انتها در حالت كامیسمای قرار گرفته و ادای احترام می نماییم.

  نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
علی
یکشنبه 1394/08/17 11:10 ق.ظ
سلام فیلم دانلود نمیشه چکارش کنم .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo