تبلیغات
کانون نیوکونگ فو - آموزش فرم پنج نیوكونگ فو

کاملترین و اولین مرجع نیوکونگ فو کشور

آموزش فرم پنج نیوكونگ فو

نویسنده :حسین نصیری
تاریخ:جمعه 1391/08/26-06:53 ب.ظ


با توجه به اینکه تمامی تکنیکها رو به شمال اجرا می شود. زاویه ها را در متن قید می نمایم و به قرار گرفتن موقعیت دریا در تصاویر توجه نفرمایید.


دانلود فیلم با کیفیت خوب

دانلود فیلم با کیفیت معمولی

در حالت کامیسمای ایستاده پس از اعلام احترام  

بدون حرکت پا دستها از داخل بدن به سمت بالا حرکت کرده و ضمن چرخش دورانی از بیرون بدن به سمت پایین وسپس داخل حرکت می کند

دستها کاملا به موازات بدن به سمت بالا حرکت می نماید به نحوی که کف دستها باز و پاها در حالت نشست قرار می گیرد 

همچنان دستها تا سطح بالای سینه بالا آمده و از همان نقطه ضمن چرخش کف دستها به سمت زمین باز می گردد و اعلام نام فرم اونما ( تا سطح شال)

در این قسمت هر دو دست با هم جفت شده و در سمت راست بدن قرار می گیرد

با پیچش همزمان بدن به سمت چپ و قدرت گیری دستها در سمت چپ بدن قرار می گیرد

در همین حالت بدن با پای راست ضربه کانسرد(ضربه با تیغه پا در ناحیه سفیدران )در زاویه شمال شرق اجرا می شود

بدون اینکه پا زمین گذاشته شود در زاویه شمال غرب با همان پای راست ضربه بن کن (ضربه با پاشنه پا و در ناحیه زیر کشکک زانو) زده می شود

به محور شمال شرق باز گشته و پا را در رتو قرار داده با دست راست ضربه یته متو را اجرا می نماییم

بدون حرکت پا در همان زاویه ضربه متو چپ را اجرا می نماییم

از همین حالت کف دست چپ را باز کرده و با پشت دست راست ضربه به سمت روبرو را اجرا می نماییم(در این حالت باید با دست چپ سر حریف را به سمت خود کشیده و با پشت دست راست ضربه به صورت حریف زده شود) 

ضمن نشست بر روی همان حالت پا دستها به سمت داخل بدن جمع می شوند و به حالت دست به سینه قرار می گیرد(در این قسمت کف دستها کاملا باز و به سمت زمین می باشد)

ضمن بلند شدن با پای چپ ضربه کیتو را در همان زاویه اجرا می نماییم و پا را در رتو قرار می دهیم و با دست چپ دفاع داخل به خارج را انجام می دهیم

همزمان با پیشروی پای راست و قرار گرفتن در رتو با دست راست ضربه اجرا می نماییم به نحوی که انگشت اشاره دست باز باشد

بدون هیچ حرکت اضافه ای و از همان حالت ضربه انگشت تبدیل به ضربه یته متو می شود

همزمان با جمع شدن پای راست و قرار گرفتن در کنار پای چپ. با دست چپ ضربه متو و با پشت دست راست بر روی کشاله ران زده می شود 

دست راست جمع شده و دست چپ عکس العمل گیری می نماید 

با دست چپ دفاع داخل به خارج را انجام داده

دست راست کنار صورت جمع شده 

ضمن تخلیه و قدرت گیری با همان دست راست

و پیش روی پای چپ در همان زاویه شمال شرق با دو انگشت دست چپ ضربه به چشم حریف زده

و بدون هیچ حرکت پا همان ضربه دست را به متو تبدیل می نماییم

با جمع شدن پای چپ کنار پای راست دست راست ضربه متو و با پشت دست چپ بر روی کشاله پای چپ زده می شود

با پیچش بدن از سمت چپ. در محور شمال ضربه یته با پای راست زده

و پای راست را در محور جنوب قرار داده و با پای چپ ضربه سیمای در محور جنوب را اجرا می نماییم

در این قسمت هر دو دست با هم جفت شده و در سمت چپ بدن قرار می گیرد

با پیچش همزمان بدن به سمت راست و قدرت گیری دستها در سمت راست بدن قرار می گیرد

در همین حالت بدن با پای چپ ضربه کانسرد(ضربه با تیغه پا در ناحیه سفیدران )در زاویه جنوب غرب اجرا می شود

بدون اینکه پا زمین گذاشته شود در زاویه جنوب غرب با همان پای چپ ضربه بن کن (ضربه با پاشنه پا و در ناحیه زیر کشکک زانو) زده می شود

به محور جنوب غرب باز گشته و پا را در رتو قرار داده با دست چپ ضربه یته متو را اجرا می نماییم

بدون حرکت پا در همان زاویه ضربه متو راست را اجرا می نماییم

از همین حالت کف دست راست را باز کرده و با پشت دست چپ ضربه به سمت روبرو را اجرا می نماییم(در این حالت باید با دست راست سر حریف را به سمت خود کشیده و با پشت دست چپ ضربه به صورت حریف زده شود) 

ضمن نشست بر روی همان حالت پا دستها به سمت داخل بدن جمع می شوند و به حالت دست به سینه قرار می گیرد(در این قسمت کف دستها کاملا باز و به سمت زمین می باشد)

ضمن بلند شدن با پای راست ضربه کیتو را در همان زاویه اجرا می نماییم و پا را در رتو قرار می دهیم و با دست راست دفاع داخل به خارج را انجام می دهیم

همزمان با پیشروی پای چپ و قرار گرفتن در رتو با دست چپ ضربه اجرا می نماییم به نحوی که انگشت اشاره دست باز باشد

بدون هیچ حرکت اضافه ای و از همان حالت ضربه انگشت تبدیل به ضربه یته متو می شود

همزمان با جمع شدن پای چپ و قرار گرفتن در کنار پای راست. با دست راست ضربه متو و با پشت دست چپ بر روی کشاله ران زده می شود 

دست چپ جمع شده و دست راست عکس العمل گیری می نماید 

با دست راست دفاع داخل به خارج را انجام داده

دست چپ کنار صورت جمع شده 

ضمن تخلیه و قدرت گیری با همان دست چپ

و پیش روی پای راست در همان زاویه جنوب غرب با دو انگشت دست راست ضربه به چشم حریف زده

و بدون هیچ حرکت پا همان ضربه دست را به متو تبدیل می نماییم

با جمع شدن پای راست کنار پای چپ دست چپ ضربه متو و با پشت دست راست بر روی کشاله پای راست زده می شود

با پیچش بدن از سمت راست. در محور جنوب ضربه یته با پای چپ زده

و پای چپ را در محور شمال قرار داده و با پای راست ضربه سیمای در محور شمال را اجرا می نماییم

پای راست را در محور شمال شرق در رتو قرار داده و ضربه دوما رتو را اجرا می نماییم

با قراردادن پا در اورایما رتو و در زاویه شمال هر دو دست در حالت گارد قرار می گیرد

با پیچش بدن و تبدیل اورایما رتو به رتو خطی دست راست عمود و عکس العمل و با دست چپ متو می زنیم 

با پای راست در محور شمال ضربه یته زده

بدون اینگه پا را زمین بگذاریم با دست راست ضربه پنجه عقاب و سپس متو می زنیم

با یک جهش کوچک با سمت پهلو(شمال)و قرار دادن پای چپ پشت پای راست و نشست. دست راست در زیر و دست چپ در رو قرار می گیرد

 

با نشست کامل و چرخش 360درجه ای بدن  از سمت چپ با دست باز

پس از بازگشت به محور شمال و نشست کامل با دست راست متو می زنیم

بعداز بلند شدن و پیش روی پای راست با هر دوست ضربه متو زده می شود به نحوی که دست چپ حالت آپار و دست راست متو بالا به پایین زده شود(ضربه به سرحزیف به صورتی که سر حریف در بین دو دست قرار گیرد)

با تغییر رتو به یته رتو دست راست از بالا به پایین با پنجه ضربه زده

از همین حالت ضربه یته راست را زده

و مجددا پا را در یته رتو قرار داده و متو پهلو را می زنیم

با جمع شدن پای چپ در محور شمال غرب و حالت گرفتن دست حریف در حالت نشسته در همان محور قرار می گیریم

ضمن بلند شدن با پای چپ کیتو قیچی در محور شمال غرب را زده و با پیچش از سمت چپ و رو به محور جنوب در اورایما رتو قرار می گیریم و دستها در گارد

با پیچش بدن و تبدیل اورایما رتو به رتو خطی دست چپ عمود و عکس العمل و با دست راست متو می زنیم 

با پای چپ در محور جنوب ضربه یته زده

بدون اینگه پا را زمین بگذاریم با دست چپ ضربه پنجه عقاب و سپس متو می زنیم

با یک جهش کوچک با سمت پهلو(جنوب)و قرار دادن پای راست پشت پای چپ و نشست. دست چپ در زیر و دست راست در رو قرار می گیرد

با نشست کامل و چرخش 360درجه ای بدن  از سمت راست با دست باز

پس از بازگشت به محور جنوب و نشست کامل با دست چپ متو می زنیم

بعداز بلند شدن و پیش روی پای چپ با هر دوست ضربه متو زده می شود به نحوی که دست راست حالت آپار و دست چپ متو بالا به پایین زده شود(ضربه به سرحریف به صورتی که سر حریف در بین دو دست قرار گیرد)

با تغییر رتو به یته رتو دست چپ از بالا به پایین با پنجه ضربه زده

از همین حالت ضربه یته چپ را زده

و مجددا پا را در یته رتو قرار داده و متو پهلو را می زنیم

 

با جمع شدن پای راست در محور جنوب غرب و حالت گرفتن دست حریف در حالت نشسته در همان محور قرار می گیریم

ضمن بلند شدن با پای راست کیتو قیچی در محور جنوب را زده و با پیچش از سمت راست و رو به محور غرب به صورتی که پای چپ در جلو قرار گرفته و دستها در طرفین بدن باشد

ضمن دفاع پهلو با دست چپ و در محور جنوب پای راست به سمت جنوب حرکت کرده و در رتو قرار می گیرد و با دست راست ضربه هوک زده می شود 

با پیچش بدن از سمت چپ با پای راست ضربه چکش (یادبرش) را در محور جنوب اجرا می نماییم

و پای راست را جلو قرار داده و با دست چپ ضربه هوک زده می شود

با پیچش بدن از سمت راست با پای چپ ضربه چکش (یادبرش) را در محور جنوب اجرا می نماییم و ضمن قرار دادن پای چپ در جلو با دست راست متو و سپس با دست چپ متو اجرا می نماییم.

با پیش روی پای راست و پیچش بدن رو به شرق و قرار گرفتن پا در یته رتو با دست راست در زاویه جنوب دفاع کرده

و با جمع شدن پای چپ و فرار به سمت شمال و قرار گرفتن در حالت رتو کلاسیک و شکسته و عکس العمل گیری دست در زاویه جنوب حرکت درنا با هر دو دست را اجرا می نماییم( دست چپ به سمت شرق و دست راست به سمت جنوب)

با پیش روی پای چپ و پیچش بدن رو به غرب و قرار گرفتن پا در یته رتو با دست چپ در زاویه جنوب دفاع کرده

و با جمع شدن پای راست و فرار به سمت شمال و قرار گرفتن در حالت رتو کلاسیک و شکسته و عکس العمل گیری دست در زاویه جنوب حرکت درنا با هر دو دست را اجرا می نماییم( دست راست به سمت غرب و دست چپ به سمت جنوب)

با عکس العمل گیری دستها و قرار گرفتن پای چپ روی پنجه و در محور شمال غرب دستها به صورت ضربدر و دفاع قرار گرفته

ضمن حفظ حالت بدن و دست چپ با دست راست ضربه متو زده می شود

و سپس پای راست به سمت جلو حرکت کرده و در رتو قرار می گیرد و دستها دوما متو می زند

با عکس العمل گیری دستها و پیچش بدن از سمت چپ و قرار گزفتن در محور شمال شرق قرار گرفتن پاها به صورت ضربدر پنجه. دستها به صورت ضربدر و دفاع قرار گرفته

 

ضمن حفظ حالت بدن و دست راست. با دست چپ ضربه متو زده می شود

و سپس پای چپ به سمت جلو حرکت کرده و در رتو قرار می گیرد و دستها دوما متو می زند

با جمع شدن پای چپ و پیچش بدن از سمت چپ و روبه شمال قرار گرفتن کامل بدن پاها در حالت کامیسمای و سپس احترام و قرار گرفتن دستها مقابل شال این فرم نیز به پایان می رسد.


مشاهده با فرمت فلشنوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo